Stanovy

Stanovy spolku TORALI z.s.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 7. 12. 2019.

I.

Základní ustanovení

 1. Spolek má název: TORALI z.s. (dále jen „spolek“) je dobrovolným, nezávislým a neziskovým spolkem fyzických osob.
 2. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 3. Sídlem spolku je ulice Na Ščučím 1093/39, Ostrava-Hrabová, PSČ 720 00.
 4. IČO spolku je 228 96 724

II.

Účel a činnost spolku

 1. Hlavním účelem spolku je organizovat zájemce o rozvoj aktivního života dětí, mládeže a rodičů v oblasti sportu, tělesné kultury a kultury vůbec.
 1. Spolek bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
 1. sdružovat občany za účelem uvedeným v článku II odst. 1,
 2. organizovat sportovní a kulturní akce,
 3. podporovat své členy v zapojování se do sportovních, tělovýchovných, turistických a kulturních aktivit,
 4. vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro aktivní odpočinek svých členů i dalších zájemců,
 5. vést své členy i širokou veřejnost v rámci svých aktivit k dodržování základních etických a mravních pravidel,
 6. vést své členy i další zájemce k rozvoji zdravého a aktivního způsobu života,
 7. financovat neziskové projekty jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto osoby přispívají k dosažení cílů spolku, nebo jsou součástí jiného takového projektu,
 8. pořádání školení, diskuzí, exkurzí, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,
 9. získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování spolku a jeho projektů,
 10. spolupracovat se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Činnost spočívá zejména v pořádání víkendových a prázdninových akcí v přírodě, sportovních a turistických pobytů.

III.

Členství ve spolku

 1. Členy spolku se stávají osoby starší 18 let, které souhlasí s cílem činnosti spolku a mají zájem být členy spolku.
 2. Členství ve spolku je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
 3. Členství ve spolku zaniká vystoupením člena ze spolku, neplacením příspěvků nebo vyloučením pro neplnění povinností.
 4. O vzniku členství rozhoduje rada. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí rada zdůvodňovat.
 5. Čestného člena spolku přijímá rada. Čestný člen má práva a povinnosti člena spolku, ale neplatí členské příspěvky.
 6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů spolku.
 1. Členství ve spolku končí:
 1. vystoupením člena ze spolku,
 2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,
 3. úmrtím člena,
 4. zánikem spolku.
 1. Uplynutím posledního dne lhůty, která byla radou písemně dodatečně stanovena členovi k zaplacení dlužných členských poplatků, jestliže vyzvaný člen v této lhůtě dlužné členské příspěvky nezaplatil.
 2. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen spolku zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno spolku, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze spolku písemně upozorněn radou.

IV.

Práva a povinnosti člena

 1. Člen spolku má právo:
 1. účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
 2. volit a být volen do orgánů spolku,
 3. nechat se při jednání valné hromady zastupovat jiným členem,
 4. využívat, za podmínek stanovených radou, produkty spolku,
 5. účastnit se aktivně veškeré činnosti spolku.
 1. Člen spolku má povinnost:
 1. dodržovat a respektovat stanovy spolku, jakož i všechny vnitřní předpisy spolku,
 2. platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky, popřípadě další příspěvky,
 3. pečovat o zapůjčený materiál,
 4. člen, kterému byl radou přiznán a neodejmut statut „zasloužilý člen“, nemusí vzhledem ke svým zásluhám platit řádné členské příspěvky.

V.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 1. valná hromada, jako orgán nejvyšší,
 2. rada spolku, jako orgán výkonný,
 3. předseda spolku, jako individuální statutární orgán
 4. kontrolor.

VI.

Valná hromada

 1. Valná hromada
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku. V nepřítomnosti může být člen na zasedání valné hromady zastoupen zástupcem na základě předložené písemné plné moci. Valnou hromadu svolává předseda spolku nejméně jednou ročně s přesahem maximálně dvou měsíců. Předseda nebo rada však svolá valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo kontrolor spolku, a to nejpozději do jednoho měsíce.
 2. Valná hromada se svolává rozesláním pozvánky všem členům spolku elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 14 dní předem; součástí pozvánky je i návrh programu.
 3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li jednací řád jinak, a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 4. Zástupce nepřítomného člena se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování; po předložení plné moci je zastoupený považován za přítomného.
 5. Jednání valné hromady jsou neveřejná.
 1. Výhradně valné hromadě přísluší:
 1. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou členy rady na dobu 5 let,
 2. volit z členů rovnou, přímou a tajnou volbou kontrolora a pokladníka na dobu 5 let,
 3. odvolávat tajným hlasováním členy rady nebo kontrolora spolku,
 4. volba svých členů do ostatních orgánů spolku,
 5. schvalování stanov a jejich změn (v tomto případě rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů),
 6. schvalování zásad hospodaření s majetkem spolku,
 7. schvalovat výši a četnost všech poplatků podle návrhu rady,
 8. rozhodování o výši odměn pro členy dalších orgánů spolku,
 9. rozhodování o zrušení usnesení rady,
 10. rozhodování o dobrovolném rozpuštění spolku nebo jejím sloučení s jiným spolkem,
 11. schvalování účetní závěrky,
 12. v případě zániku spolku rozhoduje o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem.
 1. Další působnosti valné hromady:
 1. rozhodování o vyloučení člena pro opakované či závažné porušování stanov nebo rozhodnutí orgánů spolku,
 2. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo o rozhodnutí požádá rada.

VII.

Rada spolku

 1. Rada spolku
 1. Rada je výkonným orgánem spolku.
 2. Členy rady volí ze svých přítomných členů valná hromada.
 3. Rada je tříčlenná.
 1. Radě přísluší:
 1. ze svých členů volit a odvolávat předsedu spolku,
 1. přijímat vnitřní předpisy spolku ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci valné hromady,
 2. rozhodovat o přijetí nových členů spolku a navrhovat valné hromadě jejich vyloučení,
 3. pozastavovat členství z důvodu závažného porušení členských povinností,
 4. rozhodovat o přiznání a odejmutí statutu „zasloužilý člen“ členu spolku za trvalou a nezištnou práci a podporu spolku,
 5. vést seznam členů spolku, jakož i jeho podpůrné evidence,
 6. hospodařit s majetkem spolku,
 7. spravovat majetek spolku,
 8. zajistit řádné vedení účetní evidence.
 1. Radě dále přísluší:
 1. svolávat valnou hromadu a určovat jejího předsedajícího,
 2. podávat valné hromadě zprávu o výsledcích hospodaření,
 3. provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, nebo vnitřními předpisy,
 4. činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, jakož i provádět další činnost, pokud nepřísluší jiným orgánům spolku,
 5. vést archiv písemností spolku.
 1. Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů; rada je schopna usnášení je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady, rozhodnutí rady jsou písemná, opatřená podpisy přítomných členů rady.
 2. Proti rozhodnutí rady může člen podat odvolání, které projedná valná hromada na svém nejbližším zasedání.

VIII.

Předseda

 1. Předseda
 1. Je statutárním orgánem spolku; Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.
 2. Je oprávněn činit v době mezi zasedáními rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena valné hromadě.

IX.

Kontrolor

 1. Kontrolor
 1. Kontrolor provádí kontrolní činnost ve spolku a za svou práci se zodpovídá valné hromadě.
 2. Kontrolor může se souhlasem rady požádat při plnění výkonu funkce kontrolora o pomoc kteréhokoli člena spolku.
 3. Kontrolor vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření spolku, zejména účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností spolku.
 4. Kontrolor zejména: průběžně kontroluje výdaje a příjmy spolku, předkládá návrhy na zlepšení hospodaření, min. 1x za rok předkládá valné hromadě písemnou zprávu o kontrole hospodaření spolku za uplynulý kalendářní rok, kontroluje zachovávání stanov a vnitřních předpisů.
 5. Funkce kontrolora je neslučitelná s jinou funkcí ve spolku.

X.

Pokladník

 1. Pokladník
 1. Pokladník je oprávněn hospodařit s finančními prostředky výlučně v zájmu spolku, případně vést účetnictví spolku.
 2. Pokladník zejména:
  • vybírá členské příspěvky a vede evidenci plátců, darů, přijatých grantů apod.,
  • vypracovává účetní roční uzávěrku a předkládá ji valné hromadě,
 1. Předloží na žádost kontrolora nebo člena rady spolku archivované účetní doklady a výpisy z účtu k nahlédnutí.
 2. Funkce pokladníka je neslučitelná s jinou funkcí ve spolku.

XI.

Společná ustanovení o orgánech spolku

 1. Funkce v orgánech spolku jsou čestné bez nároku na odměnu.
 2. Za výkon funkcí v orgánech spolku přísluší pouze náhrada hotových výdajů.
 3. Člen orgánu spolku může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to písemně oznámit orgánu, jehož je členem, nebo orgánu, který ho zvolil. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, nejpozději však dva měsíce od oznámení.
 4. Výkon funkce je závazek osobní povahy.

XII.

Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým majetkem jako vlastník.
 2. Spolek odpovídá výlučně svým majetkem za nesplnění jemu stanovených povinností.
 3. Spolek hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména:
 1. Pravidelné členské příspěvky. A to členské příspěvky řádné a mimořádné. Řádné členské příspěvky jsou povinné a jejich výši určuje individuálně rada spolku. Řádné členské příspěvky jsou zpravidla roční. Mimořádné členské příspěvky jsou vždy dobrovolné.
 1. Poplatky placené členy spolku za zapsání do seznamu členů, z vystavení listiny potvrzující skutečnosti zapsané v seznamu atd.
 2. Další příspěvky členů na základě potřeb vztahujících se k pokrytí nákladů na jednotlivé specifické akce.
 3. Dary a jiná plnění fyzických a právnických osob.
 4. Granty a jiné obdobné příspěvky.
 1. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti spolku a k zajištění jeho provozu, zejména pak:
 1. výdaje spojené s aktivní činností členů spolku (účastnické poplatky, vstupné, doprava, ubytování, stravování apod.),
 2. výdaje spojené s vlastním organizováním akcí pořádaných spolkem,
 3. pořízení inventáře,
 4. údržbu inventáře v majetku spolku i v majetku členů spolku, pokud budou sloužit k činnosti v rámci dosažení cílů spolku,
 5. nákup režijního materiálu,
 6. ostatní provozní náklady a další dle potřeb jednotlivých aktivit.
 1. Cílem činnosti spolku není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného radou.
 2. Hospodaření spolku se řídí vnitřními předpisy spolku a obecně závaznými právními předpisy.
 3. Majetek spolku je používán k naplňování účelu spolku, a to podle zásad hospodaření schválených usnesením valné hromady.
 4. Finanční prostředky spolku budou uloženy na zvlášť určeném účtu vedeném u peněžního ústavu na území České republiky.
 5. Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonnými předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok.
 6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána radou nejpozději do konce února následujícího roku.

XIII.

Zánik spolku

 1. Rozhodnutím valné hromady o zrušení spolku nebo sloučením s jiným spolkem.
 2. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti o jeho zrušení.

XIV.

Závěrečná ustanovení

 1. Ukončením členství končí i činnost v orgánech spolku.
 2. Členy první rady spolku jsou členové přípravného výboru.